Algemene voorwaarden

Ten behoeve van de huur van faciliteiten en diensten van Lourdeskerk Scheveningen – Cultureel Centrum gelegen in Scheveningen, Den Haag aan de 2e Messstraat 108 / Berkenbosch Blokstraat, tussen huisnummer 9 en 9A.

Deze bepalingen en regels gaan in op 1 januari 2019 en zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2019 zijn gesloten.

 1. Gegevens verhuurder

Verhuurder is de eenmanszaak Kustwerk, waarvan Timo Meevers Scholte de eigenaar is. Deze persoon wordt hierna als ‘verhuurder’ gezien. Afspraken en tot stand komen van de overeenkomst wordt met deze partij gedaan. Timo is het eerste en algemene aanspreekpunt voor informatie mbt het pand.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Kustwerk en aanvaarding daarvan door de huurder. De afspraken kunnen schriftelijk door beide partijen worden ondertekend of via de mail tot stand komen.

 1. Huurprijs

De huurprijs voor zaalhuur met faciliteiten en/of diensten wordt door verhuurder voorgesteld en in overleg met huurder uiteindelijk afgesloten. Bevestiging gebeurt meestal per email.

Huurder wordt tarief in rekening gebracht afhankelijk van de duur, benodigde capaciteit en soort evenement. Tezamen bepaalt dit de intensiteit van het gebruik van de zaal/zalen en tevens eventuele last/druk op de buurt.

Indien op verzoek van huurder, als aanpassing van de huurovereenkomst, aanvullende faciliteiten en diensten met verhuurder worden overeengekomen, gelden voor de bepaling van de huurprijs voor die aanvullende faciliteiten en diensten de tarieven van het kalenderjaar waarin de huurovereenkomst wordt aangepast.

 1. Betaling

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.

Indien huurder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval huurder naast het verschuldigde totale bedrag (incl. de wettelijke rente) tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten in verband met de inning van het bedrag.

 1. Duur verhuur

Huur vindt plaats per uur, dagdeel of per dag.

Onder een dagdeel wordt verstaan: 4 uur voor de kleine zaal. 6 uur voor de grote zaal.
Onder een dag wordt verstaan: 8 uur voor de kleine zaal. 12 uur voor de grote zaal.

 1. Inbegrepen service

Bij gebruik van de kleinere zalen zijn verwarming, elektriciteit en gebruik van de koeling/verlichting inbegrepen. (Tenzij anders afgesproken)

Bij gebruik van de grote zaal zijn deze niet inbegrepen, maar worden per nacalculatie doorberekend aan huurder. Opruimen en afvoeren afval dient door de huurder te worden gedaan. (Tenzij anders afgesproken)

 1. Niet inbegrepen service

De zalen worden in principe kaal verhuurd. Dit geeft de huurder de vrijheid zelf invulling te geven aan de aankleding van de zaal.

Catering en techniek (licht & geluid) zijn de belangrijkste externe partijen welke regelmatig worden ingehuurd. De kosten hiervoor zijn exclusief de zaalhuur.

Vanaf Oktober 2019 beschikken we op locatie over een complete techniek installatie. De huurprijzen hiervoor worden t.z.t. bekend.

Huurder mag zelf met een eigen cateraar werken. Indien gewenst is er ook de keuze tussen twee vaste cateraars waarmee wij op locatie werken, welke de ruimte kennen. Kustwerk kan in overleg met huurder, de nodige voorzieningen overeenkomen met deze partijen. Er is keuze tussen een meer huiselijke sfeer of meer zakelijke sfeer.

Voor het licht & geluid werken wij vaak met dezelfde vaste partij. Maar ook hiervoor mag de huurder zelf een gewenste partij inschakelen indien gewenst.

Let op: bij annulering van de reservering van de zaal dient huurder ook de catering en/of licht & geluid te annuleren. Deze partijen hebben eigen annuleringsvoorwaarden.

Voor de meeste grotere partijen zullen extra schoonmaakkosten in rekening gebracht moeten worden. Deze worden voor het evenement overeengekomen in de offerte. Ook kan in overleg bepaald worden dat zelf wordt schoon gemaakt. Dit kan van toepassing zijn voor bijvoorbeeld stichtingen of non-profit organisaties welke kosten willen besparen, of evenementen van langere duur.

Alcohol:

 

Indien men alcohol wil schenken aan publiek, moet hier een omgevingsvergunning / ontheffing voor worden aangevraagd.

Dit wordt in overleg gedaan door de verhuurder, indien de huurder deze nodig heeft.

 

De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enige kosten, welke voortvloeien uit het wel/niet verlenen vergunningen. De gemeente bepaalt hierin of dit wordt toegewezen.

 

 1. Aanvullende faciliteiten

Aanvullingen ten opzichte van de originele huurovereenkomst worden per e-mail doorgegeven. Zodra de aanvulling is bevestigd door Kustwerk maakt deze onderdeel uit van de huurovereenkomst.

 1. Annulering

Huurder heeft de mogelijkheid om na een definitieve bevestiging (akkoord op de huurovereenkomst) de overeenkomst te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk (per e-mail of per post), te worden doorgegeven aan Kustwerk. Huurder ontvangt een bevestiging (per e-mail) van Kustwerk. De e-mailbevestiging geldt als bevestiging van de annulering.

Bij annulering is de huurder de onderstaande percentages van de totale huurprijs (zaalhuur inclusief kosten voor faciliteiten/diensten) verschuldigd, afhankelijk van het totaalbedrag van de huursom en het moment van de annulering ten opzichte van de datum waarop de zaalreservering betrekking heeft. De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering, indien deze per post geschiedt.

Bij een reservering met een totaalbedrag van € 200 of meer:

 • Bij annulering meer dan 60 dagen voor de verhuurdatum is geen huursom verschuldigd
 • Bij annulering van 60 tot 30 dagen voor de verhuurdatum is 50% van de totale huursom verschuldigd
 • Bij annulering van 30 dagen of minder dan 30 dagen voor de verhuurdatum is 75% van de totale huursom verschuldigd

Bij een reservering met een totaalbedrag van onder de € 200:

 • Bij annulering meer dan 30 dagen voor de verhuurdatum is geen huursom verschuldigd
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor de verhuurdatum is 50% van de totale huursom verschuldigd
 • Bij annulering van 14 dagen of minder dan 14 dagen voor de verhuurdatum is 100% van de totale huursom verschuldigd
 1. Rechten verhuurder

De verhuurder is gerechtigd benodigde maatregelen te nemen om een goede gang van zaken en/of de orde te bewerkstelligen en behouden tijdens evenementen. Huurder is verplicht eventuele aanwijzingen op te volgen. De verhuurder heeft ook gedurende de huurperiode, het recht het gehuurde te betreden en te inspecteren.

 1. Huisregels

De volgende huisregels zijn voor huurder van toepassing. Huurder kan aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet door hem naleven van de huisregels.

 • Eenieder is zelfverantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen. Sluit ruimten bij afwezigheid altijd af.
 • Bij het gebruik maken van de garderobe is Kustwerk niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen.
 • In het kader van de veiligheid dienen alle toegangswegen en nooduitgangen vrij gehouden te worden.
 • Snoeren mogen niet los op de vloer liggen. Snoeren dienen bevestigd te worden op de vloer met tape (meestal gebeurt dit door het licht en geluidbedrijf werkzaam voor de betreffende productie)
 • Het is verboden om met skeelers, fietsen e.d. de gebouwen te betreden, tenzij anders overeengekomen.
 • In de gebouwen geldt een algeheel rookverbod. Liever niet roken bij de ingangen van de gebouwen.
 • Dieren worden niet toegelaten in de gebouwen, m.u.v. hulpdieren.
 • De ruimtes dienen na gebruik opgeruimd achter te worden gelaten, zoals ze werden geleverd.
 • Huurder heeft het recht om het meubilair anders neer te zetten mits het na afloop weer wordt teruggezet in de oorspronkelijke opstelling. In het kader van energiebesparing wordt huurder verzocht bij het verlaten van de zaal de verwarming en het licht uit te doen.

 

Praktisch op locatie:

 

 • De kerk heeft twee ingangen: Eén aan de voorzijde, oftewel de Berkenbosch Blokstraat. De ander aan de achterzijde, aan de 2e Messstraat 108. Over het algemeen wordt de voorentree gebruikt tijdens het evenement voor de gasten, en tijdens laden en lossen. De achterzijde wordt in de aanloop naar het evenement gebruikt tijdens bezoekafspraken en eventueel voor de crew tijdens het evenement.
 • Laden en lossen vindt alleen plaats tussen de uren 07:00 en 23:00. Bij voorkeur gebeurt dit aan de voorkant van de pand (aan de Berkenbosch Blokstraat) dit is tevens gelijkvloers.
 • Er dient rekening te worden gehouden met de omliggende huizen. Wij staan midden in een woonwijk en zodoende proberen wij de geluidsoverlast te minimaliseren. Medewerking van de hurende partij is hierbij erg belangrijk.
 • Parkeren van fietsen gebeurt niet op het stuk grond dat is afgezet met paaltjes en kettingen, voor het huis op Berkenbosch Blokstraat 9. Dit behoort bij het hotel van de buren. Graag tijdens de start van het evenement/ binnenkomst van gasten hier op letten en mensen erop attenderen wanneer er toch fietsen geplaatst worden.
 • Gebruik van de privé parkeerplaatsen (twee aan de achterzijde en het gehele vlak aan de voorkant van het pand) zijn inclusief wat betreft laden en lossen. Wanneer er naast laden en lossen wordt geparkeerd voor de dag dan wordt een dagprijs per auto van € 15,- ex btw gerekend. Dit is tevens in verband met enige overlast naar de buren. (wederom tenzij anders is afgesproken)
 • Aan de voorkant van het pand zit ook de Lourdeskapel. Deze is nog in gebruik voor praktiserende Katholieken, welke gerund wordt door vrijwilligers. Tussen 09:00 en 18:00u moet er rekening mee worden gehouden dat een looppad van minimaal 1,5m vrij blijft voor de toegang van invalide mensen tot de kapel. Ook voor de geluidsoverlast wordt onnodig schreeuwen daar niet op prijs gesteld.
 • Feesten en partijen kunnen maximaal tot een uur of 23:30 á 00:00u worden gehouden. Daarna kunnen mensen nog wel binnen zijn of kan er nog gewerkt worden maar dan zonder versterkte muziek en/of veel lawaai.

Indien ten gevolge van het niet naleven van deze regels extra kosten (zoals bijvoorbeeld kosten van schoonmaak) door Kustwerk worden gemaakt, kan Kustwerk deze verhalen op de huurder.

 1. Aansprakelijkheid bij schade of diefstal
 • Kustwerk is niet aansprakelijk voor schade door huurder of derden geleden bij gebruik van de ruimte, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid van verhuurder.
 • Kustwerk is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van in het gebouw aanwezige eigendommen van huurder of zijn bezoekers.
 • Huurder dient de schade aan ruimte en apparatuur, die is ontstaan tijdens de periode dat hij deze in gebruik heeft en waarvoor hij redelijkerwijs aansprakelijk gesteld kan worden, te vergoeden.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst
 2. Kustwerk heeft het recht de huurovereenkomst in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van huurder, zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden. In geval van deze ontbinding zijn alle resterende huurtermijnen direct opeisbaar.
 3. Voorts is Kustwerk in de volgende situaties gerechtigd om deze overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat er een verplichting ontstaat tot vergoeding van enige schade:
 • Het niet nakomen door huurder, na ingebrekestelling van een of meer wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst;
 • Wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
 • Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan Kustwerk;
 • Gegronde verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder (of gebruikers).
 1. Overmacht
 • Kustwerk is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).
 • Gedurende een situatie van overmacht zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende leverings- en andere verplichtingen van Kustwerk opgeschort. Beide partijen zijn als dan bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat er een recht op schadevergoeding ontstaat te ontbinden (doch slechts voor het gedeelte dat niet is nagekomen ingevolgde dit artikel 14), indien de periode, waarin door overmacht de (gedeeltelijke) nakoming van een verplichting door Kustwerk belemmerd wordt, langer duurt dan twee maanden.

 Indien Kustwerk voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen zoveel mogelijk door partijen in goed overleg worden beslecht.

 

 

Praktisch op locatie: (zie ook #11 Huisregels)

 

Graag bij vermelding van toegangsadres voor de locatie het volgende gebruiken:

Entree Lourdeskerk recht onder grote toren aan Berkenbosch Blokstraat. (Tussen huisnummers 9a en nr. 9) Naast het AFAS Circustheater. (Dit ivm het onnodig aanbellen bij de buurman op nr. 9)

 

 

 • De kerk heeft twee ingangen: Één aan de voorzijde, oftewel de Berkenbosch Blokstraat. De ander aan de achterzijde, aan de 2e Messstraat 108. Over het algemeen wordt de voorentree gebruikt tijdens het evenement voor de gasten, en tijdens laden en lossen. De achterzijde wordt in de aanloop naar het evenement gebruikt tijdens bezoekafspraken en eventueel voor de crew tijdens het evenement.
 • Laden en lossen vindt alleen plaats tussen de uren 07:00 en 23:00. Bij voorkeur gebeurt dit aan de voorkant van de pand (aan de Berkenbosch Blokstraat) dit is tevens gelijkvloers.
 • Er dient rekening te worden gehouden met de omliggende huizen. Wij staan midden in een woonwijk en zodoende proberen wij de geluidsoverlast te minimaliseren. Medewerking van de hurende partij is hierbij erg belangrijk.
 • Parkeren van fietsen gebeurt niet op het stuk grond dat is afgezet met paaltjes en kettingen, voor het huis op Berkenbosch Blokstraat 9. Dit behoort bij het hotel van de buren. Graag tijdens de start van het evenement/ binnenkomst van gasten hier op letten en mensen erop attenderen wanneer er toch fietsen geplaatst worden.
 • Gebruik van de privé parkeerplaatsen (twee aan de achterzijde en het gehele vlak aan de voorkant van het pand) zijn inclusief wat betreft laden en lossen en één auto voor de organisatie. Alles wat daarboven zit wordt een dagprijs per auto van € 15,- ex btw gerekend. Dit is tevens in verband met enige overlast naar de buren.
 • Aan de voorkant van het pand zit ook de Lourdeskapel. Deze is nog in gebruik voor praktiserende Katholieken, welke gerund wordt door vrijwilligers. Tussen 09:00 en 18:00u moet er rekening mee worden gehouden dat een looppad van minimaal 1,5m vrij blijft voor de toegang van invalide mensen tot de kapel. Ook voor de geluidsoverlast wordt onnodig schreeuwen daar niet op prijs gesteld.
 • Feesten en partijen kunnen maximaal tot een uur of 23:30 á 00:00 worden gehouden. In overleg bekijken we de mogelijkheden voor uitloop. Daarna kunnen mensen nog wel binnen zijn of kan er nog gewerkt worden maar dan zonder versterkte muziek en/of veel lawaai.

 

De kerkzaal heeft:

 • Oppervlakte van 574 m2.
 • Rekening houdend met looppaden in het midden en de zijkanten, eventuele catering, en eisen van de brandweer, is er ruimte voor
 • Capaciteit: 400 a 450 max. stoelen / zitplekken
 • Capaciteit: 600 man staand

 

Verder zijn de volgende ruimten aanwezig:

 • Garderobe
 • 8 toiletten
 • Koeling met keukenblad en kraan
 • Ook kan er nog een aparte ruimte gehuurd worden voor eventueel artiestenruimte oid. Deze ruimte bevindt zich aansluitend aan het podium. De kosten hiervoor bedragen (ex btw):
 • € 60 euro voor de halve dag
 • € 120 euro voor de hele dag
 • Ook de studio kan er optioneel bij gehuurd worden.

De kosten hiervoor bedragen:

 • € 80 euro voor de halve dag (4 uur)
 • € 160 euro voor de hele dag

 

De volgende spullen zijn tevens aanwezig:

 • 60 stoelen (waarvan 46 conferentie stoelen)
 • 6 ronde witte statafels
 • 10 inklaptafels

Deze kunnen tegen lichte vergoeding gebruikt worden tenzij inclusief afgesproken.

 

 

Energievoorzieningen:

 

De energievoorzieningen zijn exclusief zodat de gebruiker betaalt voor wat hij gebruikt.

 

 • Krachtstroom aanwezig: 3 x 250 Amp.

Kosten per dag liggen tussen de € 50 – € 100 euro

 • Verwarming:

Ruimte wordt ong. binnen een uur verwarmd, afhankelijk van de buitentemperatuur. Tijdens het evenement wordt het gebruik gezamenlijk bepaald/ geregeld.

Kosten worden vooraf bepaald d.m.v. nauwkeurige schatting of deze worden per uur gerekend. Dit kan vooraf of achteraf gebeuren.

FacebookLinkedInInstagram